Jaką odpowiedzialność prawną ponosi pasażer i osoba powierzająca samochód kierowcy pod wpływem?

Przeczytaj w 2 minuty

Osoba, która decyduje się wsiąść do samochodu, mając świadomość, że jest on prowadzony przez kierowcę pod wpływem narkotyków lub alkoholu i dojdzie do wypadku, w którym zostanie poszkodowana, traci prawo do pełnego odszkodowania.

Ktoś, kto natomiast udostępnia pojazd osobie po wpływem może zapłacić karę grzywny. Jeżeli dojdzie do wypadku z jego winy osoba powierzająca ponosi taką samą odpowiedzialność karną co kierujący.

Powierzenie pojazdu – odpowiedzialność prawną reguluje Kodeks wykroczeń i Kodeks karny

Osoba powierzająca pojazd powinna przewidywać, że jeżeli kierowca, któremu przekazuje kluczyki jest pod wpływem alkoholu czy środków odurzających, stwarza zagrożenie na drodze i może spowodować wypadek. Może się oczywiście zdarzyć, że nie była tego faktu świadoma. Jeżeli zostanie to potwierdzone, odpowie za naruszenie art. 96 §1 pkt 3 Kodeksu wykroczeń: właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza: (…) do prowadzenia pojazdu osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (…) podlega karze grzywny.  Kwotę grzywny (do 5 tys. złotych) ustala sąd.

Jeżeli natomiast dojdzie do wypadku z winy kierującego powierzonym pojazdem, a osoba udostępniająca była świadoma stanu, w jakim znajdował się kierowca, odpowiada za naruszenie art. 177 § 1 lub 2 Kodeksu karnego. Według ustawodawcy narusza w ten sposób zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym i staje się współsprawcą przestępstwa. Oznacza to, że musi liczyć, że będzie odpowiadała za spowodowanie wypadku i grożą jej te same konsekwencje co osobie kierującej.

Ograniczone prawo do odszkodowania dla pasażera

Pasażer podlega ochronie z tytułu polisy OC pojazdu. Jeżeli dojdzie do wypadku, w wyniku którego zostanie on ranny, trwale okaleczony czy poniesie śmierć zostaje mu lub jego rodzinie wypłacone odszkodowanie. Ta zasada nie funkcjonuje, kiedy kierowca był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W takiej sytuacji zastosowanie znajduje art. 362 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że: Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Podróżowanie z kierowcą pod wpływem, gdy jest się tego świadomym, traktowane jest jako wyrażenie zgody na powstanie ewentualnej szkody i przyczynienie się do niej. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji, na podstawie powstałych szkód, określa kwotę odszkodowania dla pasażera, a następnie pomniejsza ją w zależności od ustalonego stopnia przyczynienia się, który jest określany procentowo. Jeżeli natomiast pasażer będzie w stanie udowodnić przed ubezpieczycielem, że nie wiedział, o tym, że kierujący był pod wpływem środków, ma szanse na wypłatę pełnego odszkodowania.