Za prowadzenie po użyciu narkotyków jest się karanym za wykroczenie czy za przestępstwo?

Przeczytaj w 2 minuty

W polskim prawie nie ma przepisów, które w sposób precyzyjny określają, jaka ilość środków odurzających decyduje o tym, czy mamy do czynienia z wykroczeniem, czy z przestępstwem. W przypadku alkoholu przepisy regulują to jednoznacznie: stan po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) jest kwalifikowany jako wykroczenie, natomiast stan nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) to przestępstwo.

Kwalifikacja czynu po spożyciu środków odurzających zależy natomiast od organów prowadzących postępowanie i biegłych powołanych w sprawie.

Odpowiedzialność prawną za prowadzenie pojazdu mechanicznego reguluje Prawo o ruchu drogowym i Kodeks karny.

Kodeks karny stanowi o znajdowaniu się „pod wpływem środka odurzającego”, natomiast Kodeks Wykroczeń o prowadzeniu „po użyciu podobnie jak alkohol działającego środka”. Jeśli zatem zostanie ustalone, że byliśmy pod wpływem środka odurzającego i ten zaburzył nasze możliwości bezpiecznego prowadzenia pojazdu wówczas odpowiadamy w oparciu o przepisy Kodeksu karnego. Jeśli jednak nie udowodniono, że zażyty środek miał wpływ na prowadzenie pojazdu odpowiadamy za wykroczenie w oparciu o przepisy Kodeksu wykroczeń. W przypadku potwierdzenia obecności środka odurzającego w organizmie kierowcy potrzebne może się okazać przeprowadzenie ekspertyzy przez biegłych powołanych w sprawie oraz materiał dowodowy, który pozwoli ustalić, w jakim stopniu użyte środki psychoaktywne zaburzyły percepcję sprawcy.

Jazda pod wpływem – przestępstwo

Zgodnie z art. 178a § 1 ustawy Kodeksu karnego kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Przestępstwo uznaje się za dokonane już w momencie uruchomienia pojazdu i rozpoczęcia jazdy.

Jazda po użyciu – wykroczenie

Zgodnie z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń osoba prowadzącą pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

Wykroczenie czy przestępstwo? – konsekwencje kwalifikacji prawnej

Kwalifikacja prawna czynu jest istotna nie tylko z uwagi na wymiar kary, ale także na fakt, że skazania za przestępstwa ujawnia się w Krajowym Rejestrze Karnym. 

Sąd skazując za przestępstwo prowadzenia pojazdu pod wpływem środka odurzającego, może orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów lub pojazdów określonego rodzaju. Czas trwania takiego zakazu w przypadku wykroczenia wynosi od 6 miesięcy do 3 lat, w przypadku przestępstwa od roku do 10 lat. Gdy orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów na okres dłuższy niż̇ rok, po upływie czasu zakazu prowadzenia pojazdów należy ponownie zdać egzamin na prawo jazdy. W przypadku wykroczeń w Krajowym Rejestrze Karnym figurują̨ jedynie te osoby, wobec których orzeczono karę aresztu.